Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Przedstawicielstwie Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce (dalej „Przedstawicielstwo”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza Polityka prywatności  określa warunki przesyłania newslettera, specjalnych komunikatów oraz zaproszeń drogą elektroniczną oraz podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pełnomocnik Przedstawicielstwa Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof, adres: Aleje Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa.   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Aleje Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa

Adres email: poland@gov.krd

Tel +48 622 22 37

Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

 

Bezpieczeństwo

 

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych i przetwarzanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa.  Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych i przetwarzanych danych.

 

Operacje przetwarzania:

 

Przetwarzamy adres email, imię i nazwisko, historię otwieralnośći wiadomości oraz Państwa preferencje co do zakresu tematycznego newslettera. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub przy wypełnianiu formularza zapisu do newslettera. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu przesyłania newslettera, specjalnych komunikatów oraz zaproszeń drogą elektroniczną. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

Działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

 

Zbieranie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową

 

Od osób odwiedzających naszą stronę internetową chcące zapisać się na nasz newsletter otrzymujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

 

W przypadku, gdy odwiedzający podaje nam dane osobowe, są one wykorzystywane w celach określonych w momencie ich przekazania (lub gdy są oczywiste w kontekście przekazania danych). Dane osobowe zbierane są w jedynie w celu przesyłania newslettera. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji stosując się do instrukcji podanych w komunikacji skierowanej do danej osoby lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem maila wysłanego na adres poland@gov.krd. Na naszych stronach nie zbieramy ani nie gromadzimy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

 

Przechowywanie danych

 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej przechowujemy tak długo jak to konieczne (tj. zasadniczo do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, specjalnych komunikatów oraz zaproszeń drogą elektroniczną, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. obrona przed roszczeniami). ).

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

 

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Państwem, lecz tylko w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do przesyłania newslettera, specjalnych komunikatów oraz zaproszeń drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

Prawa autorskie

Newsletter oraz specjalne komunikaty stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora stanowić może naruszenie prawa.

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymają Państwo odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres e-mail: poland@gov.krd

 

Zwracamy uwagę na to, że:

 1. prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
 3. Administrator danych może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w niektórych przypadkach Administrator danych może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

 

 

 

Skargi

 

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Zmiany w Polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.

 

takbetaddress.com sibbet90.site shirbet.info sashasobhani.org jetbet90.info/ hotbetdonya.org fazbet.co enfejbaz.vip betforwardaddress.com b90.games 1xbetaddress.com sitepablobet.vip sitehazarat.vip sitelivebet.vip sitetaktik.vip google twitter

ثبت نام در سایت پیش بینی فوتبال سایت شرط بندی سایت شرط بندی با واریز مستقیم سایت رولت بازی رولت سایت شرط بندی بازی رولت FaceBook